MIKE-työväline

 • MIKE-työväline
 • Työvälineen kehittäminen

MIKE-työväline on tarkoitettu kotona asuvien lievää ja keskivaikeaa muistisairautta sairastavien ihmisten koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin ja seurantaan. Työväline käy sekä työikäisten että ikääntyneiden arviointiin. MIKE–työväline on kehitetty sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön muun muassa järjestöissä, päivätoiminnoissa, kotihoidossa, tai asumis- palveluyksiköissä. MIKEn käyttäminen edellyttää tietoa ja kokemusta muistisairauksien aiheuttamista muutoksista ihmisen toimintakyvyssä sekä perehtymistä manuaaliin kokonaisuudessaan. MIKE-manuaali sisältää teoriatiedon lisäksi ohjeet MIKE-arvioinnin tekemiseen.

MIKE-työvälineen tiedonkeruumenetelminä ovat haastattelu ja toiminnan havainnointi. Työvälineessä huomioidaan muistisairauden erityispiirteet kuten tarkkaavaisuuden keston heikentyminen, valintojen tekemisen vaikeus sekä hahmottamisen ja puheentuoton mahdolliset ongelmat. MIKE-arviointi on nopea tehdä, minkä vuoksi se on helposti käyttöönotettavissa sekä muistisairaan että ammattilaisen näkökulmasta. Koska etenevissä muistisairauksissa toimintakyky muuttuu, MIKE on sovellettavissa käytettäväksi sairauden eri vaiheissa.

MIKE-työvälineessä käytetty kieli on helposti ymmärrettävää sekä arvioitavalle että arvioijalle. Haastatte- lulomake, jonka kysymysten taustalla on WHO:n määritelmä elämänlaadusta, on selkeä ja siinä on vähän vastausvaihtoehtoja. Tämä helpottaa hahmottamista, itsearviointia ja vastausvalinnan tekemistä. Toiminnan havainnoinnissa muistisairaan ihmisen psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Vaikka MIKE-arviointi koostuu sekä haastattelusta että havainnoinnista, on niitä mahdollista tarvittaessa käyttää myös erikseen.

MIKE-työväline ei ainoana käytettynä menetelmänä riitä antamaan käsitystä muistisairaan ihmisen toimintakyvystä, mutta se voi olla yksi osa muistisairaan ihmisen toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia. MIKE-työvälineen käyttäminen ei tarkoita sitä, ettei läheiseltä tai ammattilaiselta kysytä enää lainkaan. Heidän mielipiteellään on kokonaistilanteen kannalta merkitystä. MIKE haastattelua ei välttämättä tarvitsekaan ajatella ”tiukkana” arviointina, vaan sen voi ajatella olevan myös aikuismainen kohtaamisen keino. Puhutaan ns. oikeista asioista, vaikka haastateltavalla onkin muistisairaus. MIKE-työvälineellä saadaan muistisairaan ihmisen oma ääni kuuluviin ja tuetaan tunnetta itsemääräämisoikeiden säilymisestä, vaikka MIKE-työvälineen psykometrisia ominaisuuksia ei olekaan vielä tutkimuksilla varmistettu.

MIKE-työvälineen kehittäminen aloitettiin käytännön tarpeesta. Vain harva psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointimittareista huomioi muistisairauden aiheuttamat erityispiirteet kuten sen, että sairauden edetessä kyky realistiseen itsearviointiin heikentyy sekä keskittyminen ja valintojen tekeminen vaikeutuu. Sopivien arviointimenetelmien puute aiheuttaa valitettavan usein sen, ettei muistisairaalta ihmiseltä kysytä lainkaan hänen omaa mielipidettään. Työvälineen kehittämisen tavoitteena oli saada aikaan selkeä ja sovellettava työväline ammattilaisten käyttöön ja lisätä muistisairaiden oman äänen kuulumista heidän hoidossaan ja kuntoutuksessaan.

Kansallisen Muistiohjelman (STM 2012) tavoitteena on, että Suomi olisi muistiystävällinen maa vuoteen 2020 mennessä. Muistiohjelmassa puhutaan mm. oikeanlaisista asenteista sekä hyvän elämänlaadun var-mistamisesta muistisairaille ja läheisille. MIKE-työväline voi olla mukana edistämässä Muistiohjelman toteutumista nimenomaan muistisairaan ihmisen näkökulmasta. Arvion mukaan 30 vuoden kuluttua Suomessa tulee olemaan 1,4 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Ikääntyneiden määrän runsas kasvu tulevaisuudessa lisää myös muistisairaiden määrää. Muistisairaiden hoitokulut ovat iso kuluerä yhteiskunnalle, minkä vuoksi toimenpiteet, joilla heidän hyvinvointia ja kotona-asumisen aikaa voidaan lisätä, tuovat merkittäviä säästöjä.

Koska tutkittua tietoa muistisairaiden koetusta elämänlaadusta on suhteellisen vähän, MIKE-työväline tehtiin kokeilemalla kehittäen kuitenkin pohjaten teoriatietoon. Kokeileva kehittäminen on suhteellisen uusi tapa sosiaali- ja terveyspuolella ja se poikkeaa perinteisestä kehittämistyöstä. MIKE-työvälineen kehittämisessä hyödynnettiin muistityöntekijöiden käytännön kokemusta sekä annettiin arvo muistisairaiden omalle asiantuntijuudelle. Työstämisen pohjalla oli myös kehittäjien oma kokemus arvioinnista, erilaisista psykososiaalista hyvinvointia arvioivista mittareista ja tietotaito muistisairauksista.

MIKE-työvälineen kehittäminen aloitettiin tammikuussa 2014 osana Raha-automaattiyhdistyksen (nyk. STEA) Eloisa Ikä –avustusohjelmaa, jota koordinoi Vanhustyön Keskusliitto. Kehittämistiimi oli moniamma-tillinen:

 • Maaret Meriläinen, toimintaterapeutti, Oulun Seudun Muistiyhdistys
 • Minna Kangas, fysioterapeutti, Oulun Seudun Muistiyhdistys
 • Katja Kujala, teatteri-ilmaisun ohjaaja, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys
 • Manar Ameli, palvelumuotoilija, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys

Ensimmäisen version koekäyttäminen toteutettiin useissa kunnissa (kotihoito, päivätoiminta, palveluasu-minen) sekä muistijärjestöissä (ryhmätoiminta). Koekäyttämiseen osallistuivat:

 • Kotona Kokonainen Elämä –hankekokonaisuus (Kouvola), Etelä-Suomen KASTE
 • Kymenlaakson Muistiluotsi (Kouvolan Seudun Muisti) yhteistyössä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden kanssa.
 • Liikunnan iloa –hanke, Helsingin Alzheimer-yhdistys
 • Tuiran Palvelukeskus, Oulun Palvelusäätiö
 • Yli-Iin kotihoito, Oulu Kiimingin päivätoiminta, Oulu
 • Päiväkeskus Päivänkaari, Hämeenlinna
 • Voutilan päivätoiminta, Hämeenlinna
 • Päiväkeskus Olokolo, Hämeenlinna
 • Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen LÄHDE-hanke sekä SámiSosterin Muittohallat-hanke olivat aivan alkuvaiheessa mukana MIKE-työryhmässä. LÄHDE-hanke oli apuna koekäyttämisen koordinoimisessa Hämeenlinnan alueella.

Koekäyttöraporttien perusteella tehtiin työvälineeseen jonkin verran muutoksia. Toisen version koekäytössä painotettiin muistisairaiden ihmisten omia näkemyksiä. He kommentoivat mm. manuaalin sisältöä, kysymysten muotoa ja lomakkeiden ulkoasua. Palautetta työvälineestä pyydettiin myös Muistiliitolta, Eloisa Ikä-koordinaatiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä.

Uuden työvälineen juurruttamiseksi järjestettiin muistityön ammattilaisille ja opiskelijoille tarkoitettu MIKE -koulutuskiertue kahdeksalla paikkakunnalla yhteistyössä alueellisten Muistiluotsien kanssa. Paikkakunnat olivat Rovaniemi, Hämeenlinna, Vantaa, Tampere, Kajaani, Oulu, Seinäjoki ja Kouvola. Lapin tilaisuus lähetettiin etänä useaan kuntaan, jotta pitkät matkat eivät olisi olleet esteenä osallistumiselle. Kaikkiaan kiertueelle tuli osallistujia yli 60 kunnasta. Yhteensä osallistujia oli lähes 500. Kiertueen tavoitteena oli perehdyttää muistityöntekijät MIKEn käyttämiseen, mutta myös haastaa heidät pohtimaan omia asenteitaan muistityötä ja muistisairaita ihmisiä kohtaan. Asenteiden muuttuminen positiivisemmaksi vaikuttaa hoidon ja kuntoutuksen laatuun ja muistisairaan koettuun elämänlaatuun sekä hyvinvointiin.

Koulutuskiertueen osallistujilta välittömästi kerätyn palautteen perusteella lähes 80% koki saaneensa uutta tietoa itselleen, lähes 90% koki, että MIKElle on tarvetta muistityössä ja 75% aikoi kokeilla MIKEa omassa työssään. Toukokuussa 2016 koulutukseen osallistujille (saatuja vastauksia 89 kpl) tehdyn palautekyselyn perusteella 91% vastanneista suosittelisi menetelmää toisille muistityön ammattilaisille.

MIKE-työväline oli vuonna 2016 yksi kolmesta finalistista Health Awards -kilpailun Vuoden Terveysteko-kategoriassa. Vaikka voittoa ei tullut, menetelmä ja muistisairaiden koettu elämänlaatu sai hienoa näky-vyyttä. Mainostoimisto Robankonnan tekemä finalistivideo katsottavissa Health Awards Finland -youtubekanavalta https://www.youtube.com/watch?v=50Y2mHS2x2c.

MIKE-työväline mainitaan Muistisairaan Hyvän Hoidon Kriteeristössä (Muistiliitto 2016) psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kohdalla. Kriteeristö on tarkoitettu ensisijaisesti juuri muistityön ammattilaisten työyhteisöihin.

MIKE-työvälineen kehittäminen jatkuu Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Lähelläsi-hankkeessa (STEAn tuella 2016-2019) yhteistyössä Eloisa Ikä-avustusohjelman kanssa.

Boxed
Wide

Main Background

Color Scheme

Sivusto: IT-parkki